News

Please check back later for more information.

Hướng Dẫn Sửa YouTube cho iTV Việt Hộp Cũ

YouTube cũ không còn làm việc, cần phải cài đặt Smart YouTube để tiếp tục sử dụng...

- Bấm HOME (trên remote), vào ô iTV Việt
- Bấm qua bên trái sẽ có Help Menu, bấm OK
- Sẽ thấy Install Smart YouTube, bấm OK
- Bấm OK để cài đặt
- Sau khi cài đặt xong chọn ô đầu tiên: Pro Main
- Sau khi hình ảnh lên chọn: Use Signed Out

Muốn xem YouTube, từ HOME phải bấm xuống dưới sẽ thấy Smart YouTube. YouTube ở trên hoàn toàn không xem được

How to Fix YouTube for Old iTV Viet Boxes

- Press HOME and open the iTV Viet app
- From the main menu press LEFT and choose Help Menu
- Press OK to Install Smart YouTube
- Press OK to download and install
- After it is installed, choose: Pro Main
- Choose: Use Signed Out

The next time you want to watch YouTube, go to:
- HOME > Go down to Smart YouTube

.:.:.